Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn uitsluitend toepasbaar op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen “Klant” en Blomster CommV tot stand zijn gekomen.
Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en zover deze door Blomster CommV uitdrukkelijk zijn aanvaard.
De Klant met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Blomster CommV.
In deze overeenkomst refereren we met Blomster naar:
Blomster CommV, commerciële naam Blomster
Lange Koepoortstraat 22
B-2000 Antwerpen
België

Telefoon: 0032 478 52 39 96
E-mail: blomstershop@gmail.com
btw: BE 0772.664.683

Vestigingsadres:
Blomster
Lange Koepoortstraat 22
B-2000 Antwerpen
België

In deze overeenkomst referen we met Klant naar:
Elk natuurlijk persoon, instituut of bedrijf dat toegang heeft tot, en gebruik maakt van de diensten aangeboden op deze website.

Gebruik van deze website

De diensten aangeboden op www.blomster.be zijn bedoeld voor Klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie. Bestellingen van buiten deze regio kunnen uitsluitend worden behandeld per e-mail. Blomster zal deze aanvragen behandelen en de condities en prijzen die toepasbaar zijn, meedelen.
De Klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn op het moment dat een bestelling geplaatst wordt.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over Blomster, de aangeboden diensten of uw bestelling, kunt u telefonisch contact opnemen op het nummer 0032 478 52 39 96 of per e-mail op blomstershop@gmail.com
Deze website kan hyperlinks naar content van derde partijen bevatten of kan hier onrechtstreeks naar verwijzen. Blomster is niet verantwoordelijk voor de werking van deze hyperlinks en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Blomster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt berokkent door het gebruik van deze hyperlinks of de inhoud ervan.

Totstandkoming overeenkomst

Tussen Blomster en Klant komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Klant een aanbieding van Blomster accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Blomster beschikbaar gemaakte formulier.
Alle partijen verklaren zich akkoord met de echtheid en geldigheid van elektronische communicatie (bv. e-mail, backups, etc …)

Prijs

Blomster behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Blomster de Klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de Klant de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
Actiecodes en cadeaubonnen hebben de geldigheidsduur die door Blomster wordt vermeld bij uitgifte.
Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
De persoonlijke Blomster kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Blomster kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de naam Blomster en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Blomster behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
Offertes worden vrijblijvend opgemaakt. De verbintenis tussen Blomster en de Klant is pas definitief wanneer de offerte schriftelijk wordt aanvaard. Informatie en prijzen kunnen alsnog door Blomster worden aangepast. De klant zal hiervan altijd op voorhand worden ingelicht.

Betaling

Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Blomster aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien de Klant hierop een uitzondering wenst, dient de Klant spontaan contact op te nemen met Blomster.
Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Blomster gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de Klant te verhalen.
Facturen en betalingsherinneringen worden door Blomster uitsluitend elektronisch aangeboden.
Facturen dienen volledig betaald te worden aan Blomster CommV, gelegen aan de Braziliëstraat 23 te 2000 Antwerpen, België, uiterlijk op de vervaldatum, tenzij anders overeengekomen of meegedeeld.
Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 15 kalenderdagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% op. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld verhoogd worden met 25 euro administratieve kosten en 10% van het facturatiebedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Al deze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Antwerpen.
Het door Blomster te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Blomster te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.
Het niet of laattijdig reageren door de Klant op een uitnodiging tot betaling of aanmaning kan in geen enkel geval reden zijn voor laattijdige of het niet betalen van een factuur of saldo.

Levering, levertijd en uitvoering

Bloemen, boeketten en planten worden standaard bezorgd in postcodes 2000, 2018, 2020, 2060, 2100, 2140, 2600 en 2610. Uitzonderingen hierop dienen vooraf tussen Blomster en Klant te zijn besproken en bevestigd. Andere artikels beschikbaar in de webshop, kunnen in heel België worden geleverd op de door Blomster aangegeven dagen.
Tenzij anders vermeld, zijn transport- of verzendingskosten niet inbegrepen. De kosten van de levering worden weergegeven tijdens het verloop van de bestelling of op een gevraagde offerte. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar louter indicatief. Vertragingen zijn geen geldige reden voor beïndiging van de overeenkomst of voor (gedeeltelijke) terugbetaling of schadevergoeding. In het geval van niet-levering van de bestelling zal de door de Klant betaalde som teruggestort worden zonder intrest of bijkomende schadevergoeding.
De Klant (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
Blomster bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
De Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke met betrekking tot acceptatie.
Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
Blomster is niet verantwoordelijk voor vertraging in het uitvoeren of het niet uitvoeren van overeenkomsten gevolge stockbreuk, stakingen, en heirkracht.
Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform alinea Betaling, behoudt Blomster het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.
Blomster behoudt zich het recht foutieve prijzen en productinformatie op eender welk moment te corrigeren. De Klant zal hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en kan beslissen of de bestelling kan doorgaan, of al dan niet geannuleerd en terugbetaald dient te worden.

Herroeping

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Echter, producten van Blomster die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen, boeketten en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Blomster retourneren conform de door Blomster gegeven instructies.
Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres:
Blomster, Braziliëstraat 23, B-2000 Antwerpen.
De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant.
Indien de Klant de producten reeds betaald heeft, zal Blomster de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terug betalen.

Gegevensbescherming

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant. Om de Klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Privacy

Wanneer u door deze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en navigatiegegevens.

• Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten.
Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren.
Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

• Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en b) niet onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Blomster is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk en behoudt zich het recht deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

• Veiligheid

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke mededeling op uw eigen risico.

Garantie en aansprakelijkheid

Blomster garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Blomster verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
Blomster garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
De garantie kan enkel aangesproken worden in het geval van moedwilligheid of duidelijke nalatigheid door Blomster. Blomster is niet aansprakelijk voor enige schade die door de Klant kan berokkend of aangebracht zijn.
De garantie op vazen, objecten, tijdschriften, boeken en accessoires is niet geldig voor kleurvastheid, gebruik, sluitage of onderhoud.

Wijzigingen

Blomster behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

Indien de Klant zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Blomster de keuze om:
a. de Klant de gelegenheid te geven om binnen een door Blomster gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Blomster behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Klant te verhalen.
Indien een of meerdere van de artikels in deze voorwaarden onjuist, onvolledig of ongeldig worden geacht, heeft dit geen effect op de echtheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de overige artikels in deze voorwaarden.

Beëindiging contract

De Klant kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Blomster aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen de volgende dag hanteert Blomster 23.59 uur van de huidige dag als deadline.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen Blomster en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.
De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Blomster en de Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Antwerpen, Januari 2023 – laatste update 20 januari 2023